×

#Ład korporacyjny

Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Z dniem 22 stycznia 2010r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu. W dniu 17 kwietnia 2013 r. został powołany Komitet Audytu na okres nowej kadencji Rady Nadzorczej URSUS S.A. w następującym składzie:

  • Pan Michał Szwonder
    - Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Pan Stanisław Służałek
    - Członek Komitetu Audytu
  • Pan Zbigniew Nita
    - Członek Komitetu Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu, Pan Michał Szwonder, oraz Członek Komitetu Audytu, Pan Zbigniew Nita, spełniają kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

Życiorysy osób wchodzących w skład Komitetu Audytu dostępne są w zakładce: Relacje Inwestorskie -> Spółka -> Władze firmy

Dokumenty korporacyjne

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego

Subscribe to our newsletter!

Subscribe to the Ursus newsletter and receive regular news from the world of agriculture, horticulture and transport. The latest information on all topics that interest you: agricultural tractors, specialized equipment and machines, industry news, new products and cooperation offers.