×

#Aktualności

01 - 11 - 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2021 r. na godz. 12:30 w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie)

Ogłoszenie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie
na dzień 30 listopada 2021 r. na godz. 12:30 w Warszawie przy ul. Rajców 10

(Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie)

Zarząd URSUS spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2, 01-513 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013785, kapitał zakładowy 64 600 000 złotych opłacony w całości, NIP: 7392388088; REGON: 510481080, (dalej „URSUS S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S. A., na dzień 30 listopada 2021 roku, godz. 12:30, w Warszawie, w budynku przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie).

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie wynosi 64 600 000, co daje 64 600 000 głosów.

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu

E-mail do kontaktu w sprawie NWZ: akcjonariusz@ursus.com