×

#Aktualności

01 - 06 - 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
URSUS S.A. z siedzibą w Warszawie
na dzień 29 czerwca 2021r. na godz. 12 00 w Warszawie przy ul. Rajców 10
(Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie) 

Zarząd URSUS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Felińskiego 2, 01-513 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013785, kapitał zakładowy 64 600 000 złotych opłacony w całości, NIP: 7392388088; REGON: 510481080, (dalej „URSUS S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 395,  399 § 1 i art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., na dzień 29 czerwca 2021 roku, godz. 12:00, w Warszawie, w budynku przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).