×

#Aktualności

23 - 08 - 2021

Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Zarząd i Rada Nadzorcza informują, że w dniu 23 sierpnia 2021r. Rada Nadzorcza URSUS S.A. oddelegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zarajczyka do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki na czas od dnia 23 sierpnia 2021r. (włącznie) przez okres trzech miesięcy.

Ponadto Rada Nadzorcza URSUS S.A. podjęła uchwałę w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza URSUS S.A. negatywnie ocenia działania Syndyka, które miały miejsce dotychczas w postępowaniu upadłościowym URSUS S.A. o sygn. akt: XVIII GUp 99/21, m.in.:

- nieopłacenie dzierżawionych przez Spółkę maszyn, które de facto warunkują funkcjonowanie przedsiębiorstwa Spółki w Dobrym Mieście pomniejszając tym samym wartość tego przedsiębiorstwa, podczas gdy reprezentant Syndyka uzyskał osobiste kilkudziesięciotysięczne wynagrodzenie z majątku Spółki,

- finansowanie swoich potrzeb z pozyskanych zaliczek na wykonanie wyrobów m.in. zamówionych przez kontrahenta ze Szwecji, przy jednoczesnej likwidacji potencjału wytwórczego dobromiejskiego zakładu,

- nieinformowanie Zarządu Spółki o aktualnym stanie Spółki i masy oraz zakazanie Dyrektorom Oddziałów Spółki udzielania informacji Prezesowi Zarządu nt. Spółki.

Mając na uwadze powyższe oraz nieetyczne zachowania względem Zarządu jak
i Dyrektorów Oddziałów Spółki, Rada Nadzorcza postanawia zwrócić się w tej sprawie do stosownych organów nadzorujących działania Syndyka o podjęcie czynności kontrolnych.”

Jednocześnie Zarząd i Rada Nadzorcza prezentują w załączeniu kalendarium najważniejszych zdarzeń z ostatniego okresu działalności URSUS S.A.