×

#Aktualności

11 - 04 - 2019

Stanowisko URSUS S.A. odnośnie do komunikatu KNF

W związku z licznymi publikacjami prasowymi, które pojawiły się w sieci po wydaniu komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z 9 kwietnia 2019 r. i pojawiającymi się w nich nieprawdziwymi informacjami, zarząd spółki Ursus S.A. oświadcza:

  • zarzuty związane z rzekomymi nieprawidłowościami w obrocie akcjami spółki przez POL-MOT Auto S.A. i spekulacje, jakoby członkowie organów Ursus S.A. przekazali POL-MOT Auto S.A. informacje poufne, które doprowadziły do wyprzedaży akcji Ursus S.A., są bezpodstawne - informacja o podjęciu przez komornika działającego na rzecz PKO BP S.A. formalnych czynności egzekucyjnych przed 20 marca 2019 r. nie była przekazywana nikomu poza kierownictwem Ursus S.A.;

  • utajniając tę informację Ursus S.A. działała w granicach prawa powszechnie obowiązującego i na jego podstawie;

  • wszelkie twierdzenia, że zarząd Ursus S.A. „zatajał” informacje o stanie majątkowym spółki bądź podjął czynności uderzające w interes wierzycieli lub akcjonariuszy są całkowicie nieprawdziwe;

  • spółka podejmuje kroki prawne mające na celu ochronę renomy Ursus S.A. i przeciwdziałanie dezinformacji w Internecie na temat sytuacji w spółce.

Zarzuty związane z obrotem akcjami Spółki przez POL-MOT Auto S.A.

W odpowiedzi na zarzuty mediów informujemy, że obrót akcjami spółki Ursus S.A. („Spółka”) przez POL-MOT Auto S.A. w okresie od 18 do 20 marca 2019 r. nie mógł być w jakikolwiek sposób związany z przekazaniem temu podmiotowi przez członków organów Spółki poufnych informacji dotyczących wszczętego postępowania egzekucyjnego wobec Spółki, ponieważ informacje te nie zostały ujawnione jakimkolwiek osobom spoza kierownictwa Spółki. Istnienie powiązań osobowych między Spółką, a POL-MOT Auto S.A. w tym wypadku nie mogło wpłynąć na utrzymanie danych o wszczętej w Spółce egzekucji w poufności - w okresie między 11 marca 2019 r. a 20 marca 2019 r. rada nadzorcza Spółki, której członkowie wchodzą w skład organów POL-MOT Auto S.A., nie odbyła żadnego posiedzenia i wobec tego informacje o aktualnej sytuacji w Spółce nie zostały jej przekazane. W związku z tym wszelkie podejrzenia o tzw. insider trading związany z obrotem akcjami Ursus S.A. są pozbawione podstaw faktycznych i prawnych. Zarząd Spółki dąży do jak najszybszego wyjaśnienia całej sytuacji przed odpowiednimi organami.

Zarzuty zatajenia istotnych informacji o finansach Spółki

Odnosząc się natomiast do oskarżeń kierowanych wobec Spółki, jakoby zarząd celowo i z premedytacją zataił przed inwestorami fakt otrzymania w dniu 11 marca 2019 r. zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej na rzecz PKO BP S.A., informujemy, że decydując się na opóźnienie ujawnienia tej informacji zarząd Spółki działał w granicach prawa powszechnie obowiązującego i na jego podstawie. Zgodnie z przepisami, emitent ma prawo opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, jeżeli ich przedwczesne ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom spółki, akcjonariuszy i wierzycieli, a odłożenie publikacji wiadomości w czasie nie będzie wprowadzało w błąd w zestawieniu z wcześniejszymi komunikatami dla inwestorów. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w Spółce w okresie między 11 marca 2019 r. a 20 marca 2019 r.

Doręczenie przez komornika 11 marca 2019 r. zawiadomienia o wszczęciu egzekucji nie zmieniało w żaden sposób sytuacji majątkowej Spółki. Na tamten moment nie istniało jeszcze zagrożenie zajęcia majątku Spółki. Po pierwsze dlatego, że dokumenty stanowiące podstawę prawną do wszczęcia przez PKO BP S.A. egzekucji z majątku Spółki są obarczone poważnymi wadami prawnymi i Spółka niezwłocznie podjęła czynności prawne mające na celu ich uchylenie przez sąd (jest decyzja Sądu o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego postanowienia). Po drugie, z uwagi na fakt, iż Spółka prowadzi przyspieszone postępowanie układowe, istniały podstawy prawne, by zawiesić postępowanie egzekucyjne jeszcze przed podjęciem przez komornika jakichkolwiek czynności zajęcia majątku Spółki. Tak też się stało – w wyniku podjętych odpowiednio 12 i 18 marca 2019 r. czynności, postępowanie egzekucyjne jest aktualnie zawieszone. Sądy nie zdążyły rozpoznać złożonych przez zarząd Spółki wniosków niezwłocznie. Z przyczyn niezależnych od Spółki, pomimo obszernych wyjaśnień złożonych wobec komornika i uprzedzenia go o oczekiwaniu na decyzję sądu w przedmiocie zawieszenia tego postępowania, komornik dokonał zajęcia rzeczy obciążonych zastawami rejestrowymi na rzecz PKO BP S.A. W takiej sytuacji Spółka przekazała informację o działaniach komornika stosownym raportem.

Z uwagi na wyżej wyjaśnione kwestie prawne, dokonanie przez komornika zajęcia mienia w dniu 20 marca 2019 r. było pierwszą chwilą, w której zmaterializowało się zagrożenie, że wobec Spółki zostaną podjęte faktyczne (a nie tylko formalne, oparte na wątpliwych podstawach) czynności egzekucyjne i wówczas niezwłocznie zarząd podjął decyzję o publikacji stosownego raportu ESPI.

Szczegółowa chronologia wydarzeń i podstawy prawne

Wszelkie spekulacje medialne i kierowane pod adresem zarządu Spółki oskarżenia o intencjonalne działanie w celu pokrzywdzenia inwestorów lub wierzycieli, a nawet celowe „zatajanie” istotnych dla mienia Spółki wiadomości, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistym przebiegu wydarzeń w okresie między 11 a 20 marca 2019 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową chronologią i podstawami prawnymi naszych działań w najnowszym raporcie ESPI tutaj. Słuszność oceny prawnej, na podstawie której Spółka podjęła decyzję o odłożeniu w czasie publikacji informacji o czynnościach komorniczych opisanych powyżej, potwierdzają decyzje sądów: 21 marca 2019 r. sąd restrukturyzacyjny zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone na rzecz PKO BP S.A., natomiast 29 marca 2019 r. sąd gospodarczy wstrzymał wykonalność postanowienia, które dawało komornikowi podstawę podjęcia jakichkolwiek czynności wobec Spółki.

Spekulacje medialne i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat sytuacji w Spółce utrudniają negocjowanie z wierzycielami Spółki i wdrażanie planu restrukturyzacyjnego. Mając na względzie interes wierzycieli, Spółki i jej akcjonariuszy, zarząd Spółki podjął kroki prawne w celu ochrony renomy URSUS S.A. Dziennikarzy prosimy o rzetelność i zachęcamy do kontaktu z naszym biurem prasowym we wszelkich sprawach nurtujących opinię publiczną.