×

#Aktualności

01 - 06 - 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie wynosi 64 600 000, co daje 64 600 000 głosów.

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu

E-mail do kontaktu w sprawie ZWZ: akcjonariusz@ursus.com