×

#informacje o spółce

Udział w kapitale akcyjnym

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Nazwa podmiotu Ilość akcji Udział %
w kapitale akcyjnym
Liczba głosów Udział %
w ogólnej liczbie głosów
POL-MOT HOLDING S.A.
wraz ze spółką zależną*
24 629 000 45,46% 24 629 000 45,46%
Pozostali 29 551 000 54,54% 29 551 000 54,54%
RAZEM 54 180 000 100% 54 180 000 100%
  • *REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A.

Informacje o spółce

Zarząd

Ład korporacyjny

Raporty i informacje finansowe

Walne zebranie akcjonariuszy

Emisje akcji

Kalendarz inwestora

Kontakt