×

#Oferta akcji serii O

Opis i cele emisiji
 

Prospekt emisyjny akcji URSUS S.A. serii O został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania sięo dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Ww. akcje zostały w pełni opłacone i objęte przez osoby uprawnione.

Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych stanowi uchwała nr 25/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. z dnia 26 maja 2014r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii O posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. uprawniających do objęcia akcji Spółki serii O na podstawie uchwały nr 24/2014.

 

Uchwalone na podstawie ww. uchwały nr 25/2014 warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd w dniu 24 czerwca 2014r. (uzupełnieniem postanowienia z 2 czerwca 2014r.).

W dniu 1 lipca 2014 r.:

  1. URSUS S.A. zaoferowała spółce POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotowi uprawnionemu, 15 000 000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. Spółki, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 24/2014 ZWZ z dnia 26 maja 2014r., uprawniających do objęcia 15 000 000 (słownie: piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki  („Akcje Serii O”), o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, po cenie emisyjnej równej 2 zł (słownie: dwa złotych) każda akcja, w terminie od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. do dnia 31 maja 2015 r.
  2. Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęła ofertę i  objęła zaoferowane jej 15 000 000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. Spółki.

 

Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie skorzystała z prawa do objęcia Akcji Serii O Emitenta, wynikającego ze wszystkich posiadanych  Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. i po opłaceniu:

  1. w dniu 1 lipca 2014r. objęła 5 000 000 akcji serii O Emitenta;
  2. w dniu 29 lipca 2014r. objęła 5 600 000 akcji serii O Emitenta;
  3. w dniu 30 lipca 2014r. objęła 2 800 000 akcji serii O Emitenta;
  4. w dniu 31 lipca 2014r. objęła 1 600 000akcji serii O Emitenta.

 

W związku z pokryciem i objęciem przez POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 15 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii O (wszystkich akcji przewidzianych uchwałą Walnego Zgromadzenia) Zarząd Emitenta wydał spółce POL-MOT Holding S.A. 15 000 000 akcji serii O od nr 00000001 do nr 15000000 i o kwotę 15 000 000 zł został podwyższony kapitał zakładowy Emitenta.

Po dokonanych czynnościach kapitał zakładowy URSUS S.A. wynosi 41 180 000 zł , jest opłacony w całości i dzieli się na 26 180 000 akcji zdematerializowanych i 15 000 000 akcji posiadających formę dokumentu.

Struktura kapitału Emitenta przedstawia się następująco:

Wysokość kapitału zakładowego:  41.180.000 zł.

Wartość nominalna akcji: 1,00 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji na Datę Prospektu wynosi 41 180 000.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.