×

#Oferta akcji serii P i Q

Opis i cele emisji

Prospekt emisyjny akcji URSUS S.A. serii P i Q został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz 8.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Ww. akcje zostały w pełni opłacone i objęte przez osoby uprawnione.

Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych stanowią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. z dnia 7 października 2015 r.: 

 • Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P;
 • Uchwała w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii Q i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2; 
 • Uchwała w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii Q posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii 2, uprawniających do objęcia akcji Spółki serii Q;
 • Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. 

 

W dniu 10 listopada 2015 r.:

 

    a.     Emitent  zaoferował spółce POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotowi uprawnionemu, 8.900.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. Spółki, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 8/2015 NWZ z dnia 7 października 2015r., uprawniających do objęcia 8.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii Q Spółki  („Akcje Serii Q”), o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej 2,50 zł w terminie wskazanym w uchwale.

     b.     Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie objęła zaoferowane jej 8.900.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. Spółki, a Emitent wydał spółce POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie jeden odcinek zbiorowy imienny na 8.900.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. o numerach od 00 000 001 do 08 900 000.

     c.     Spółka POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła w dniu 10 listopada br. oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia 8.900.000 akcji Serii Q spółki URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie. Ww. akcje zostały w pełni opłacone.

     d.     W związku z pokryciem przez POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 8.900.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii Q od nr 00000001 do nr 8900000 o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,50 zł każda akcja, Zarząd Emitenta wydał 8.900.000 akcji Serii Q spółce POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie i o kwotę 8.900.000 zł został podwyższony kapitał zakładowy Spółki.

 

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki została przeprowadzona w dniach 3-6 listopada 2015 r. w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie uchwały nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano 4.100.000 sztuk akcji serii P, które zostały objęte przez 115 podmiotów po cenie 2,50 złotych za jedną akcję. 

 

Uchwalone na podstawie uchwały nr 6/2015 podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 41.180.000 (czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 45.280.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 4.100.000 (czterech milionów sto tysięcy) złotych w drodze emisji 4.100.000 (czterech milionów stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja zostało zarejestrowane przez Sąd w dniu 12 listopada 2015 r. 

 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki uchwalone na podstawie uchwały nr 9/2015 z kwoty 45.280.000 (czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 54.180.000 (pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) złotych, w drodze emisji 8.900.000 (ośmiu milionów dziewięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja zostało zarejestrowane przez Sąd w dniu 13 listopada 2015 r. 

 

Po dokonanym przez Sąd zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P i Q struktura kapitału Emitenta przedstawia się następująco:

 • Wysokość kapitału zakładowego: 54.180.000 zł.
 • Wysokość kapitału docelowego: 5.000.000 zł.
 • Liczba akcji wszystkich emisji: 54.180.000.
 • Wartość nominalna akcji: 1,00 zł.
 • Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 54.180.000 zł.
 • Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:  -------------
 • Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji na Datę Prospektu wynosi 54.180.000.

 

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.