×

#Raport bieżący 25/2021

Raport bieżący 25/2021             2021-04-26

Temat:
Złożenie przez Emitenta wniosku o wszczęcie postepowania karnego, celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy lub pracowników KNF

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2021 r. złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wniosek o wszczęcie postepowania karnego stanowiący zawiadomienie o okoliczności uzasadniającej wszczęcie postępowania karnego,  to jest o okolicznościach, które – według możliwej oceny Emitenta  – dają podstawy do przyjęcia, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego, przez funkcjonariuszy Komisji Nadzoru Finansowego i osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (nieznanych Emitentowi, przez to koniecznych do ustalenia po wszczęciu postępowania), jak również przestępstwa z art. 234 kodeksu karnego.

Złożenie wniosku opisanego powyżej ma związek z następującymi okolicznościami: w dniu 22 marca 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby związane z Emitentem oraz powiązaną z Emitentem spółkę z Grupy POL-MOT Holding. Przestępstwo to polegać miało na wykorzystaniu informacji poufnej w związku z obrotem akcjami URSUS S.A., to jest na popełnieniu przestępstwa wykorzystania informacji poufnej z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. O zawiadomieniu tym Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała bezprecedensowy w swojej wymowie komunikat z dnia 9 kwietnia 2019 roku (nadal dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego).

Według wiedzy Emitenta postępowanie z tego zawiadomienia zostało postanowieniem właściwego prokuratora umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. (to jest wobec niestwierdzenia żadnego przestępstwa). I jakkolwiek Komisja Nadzoru Finansowego zaskarżyła to postanowienie prokuratora, to Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie,  XIV Wydział Karny w dniu 17 grudnia 2020 roku oddalił zażalenie KNF i utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postepowania.

Komisja Nadzoru Finansowego o powyższych zdarzeniach nie powiadomiła opinii publicznej.

Emitent uznaje za zasadne traktowanie tej informacji jako spełniającej przesłanki informacji poufnej z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), z następujących oto przyczyn:

1) złożone zawiadomienie jest pierwszym z planowanych działań podejmowanych pośrednio lub bezpośrednio (przez Emitenta lub inne osoby, których interesy zostały naruszone) przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie przyjętej przez Emitenta oceny, że organ ten nie działał zgodnie z prawem i w granicach prawa podejmując czynności jak i informując o nich, o których zawiadomił opinię publiczną komunikatem opublikowanym w trakcie giełdowej sesji w dniu 9 kwietnia 2019 r. dotyczącym działań KNF podjętych w dniu 22 marca 2019r.,

2) Emitent uświadamia sobie i czyni założenie, że dla akcjonariuszy URSUS S.A. obecnych jak i potencjalnych, wiedza o podejmowaniu działań takich jak inicjowanie postępowań karnych, wytaczanie powództw przeciwko organowi władzy publicznej powołanemu wprost do nadzorowania Emitenta jako uczestnika rynku kapitałowego jest aktywnością nieobojętną dla ich zachowań na giełdzie w zakresie decyzji dotyczących instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta,

3) a przez to informacja ta ma znaczenie cenotwórcze i z uwagi na okoliczności podane ad 2 powyżej cecha ta istnieje od momentu podjęcia powyższej inicjatywy przez Emitenta, nie zaś od momentu wszczęcia pierwszego z planowanych postepowań, w tym wypadku prawdopodobnie postępowania karnego, o którym mowa na wstępie raportu.

Waga tych okoliczności nie ulega umniejszeniu przez to, że z uwagi na brak dostępu do materiałów będących w dyspozycji KNF, czy prokuratury, Emitent nie jest w stanie stwierdzić kto w istocie bezpośrednio (jako sprawca w rozumieniu ustawodawstwa karnego) mógł dopuścić się popełnienia czynów, do których według możliwej przez Emitenta oceny doszło.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.