×

#Raport bieżący 33/2021

Raport bieżący 33/2021             2021-06-29

Temat:
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 roku, powołanie Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji, w niezmienionym składzie

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. w drugim terminie [„ZWZ”].

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy URSUS S.A. za rok 2020 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6. a-c przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 30 kwietnia 2021 r. (raport okresowy), pozostałe zaś dokumenty będące przedmiotem głosowania podczas ZWZ Spółka opublikowała za pośrednictwem Systemu ESPI oraz na swojej stronie internetowej w dniu 01 czerwca 2021r. wraz ze zwołaniem ZWZ.

Ponadto Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, natomiast projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta, Spółka przekazuje w załączeniu włącznie z treścią uchwał podjętych przez ZWZ.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r., w związku z upływem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej URSUS S.A., powołało Radę Nadzorczą Spółki nowej wspólnej kadencji, w niezmienionym składzie, tj.:

- Pan Andrzej Zarajczyk,
- Pan Henryk Goryszewski,
- Pan Zbigniew Nita,
- Pan Zbigniew Janas,
- Pan Marcin Witkowski.

Informacje nt. Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie, raporty bieżące (przy pierwszym powołaniu danej osoby do Rady Nadzorczej).

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.