×

#Raport bieżący 35/2020

Raport bieżący 35/2020             2020-04-23

Temat:
Przejęcie 100% kontroli nad spółką URSUS Dystrybucja sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji (dalej jako Emitent, lub Spółka) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2020r. Emitent, posiadający dotychczas 107 605 (63,6712%) udziałów w kapitale zakładowym URSUS Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000395392), odkupił od wszystkich pozostałych wspólników tej spółki (tj. pięciu osób: osoby prawnej - spółki „INVEST-MOT” sp. z o.o. (KRS 0000015858) i czterech osób fizycznych) ich udziały w spółce URSUS Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie stając się jednocześnie jedynym (posiadającym wszystkie 169  001 (100%) udziałów) wspólnikiem URSUS Dystrybucja sp. z o.o. Wszystkie udziały zakupiono po cenie równiej ich wartości nominalnej, tj. 100 zł za jeden udział, z tym zastrzeżeniem, że cena za nabyte udziały zostanie zapłacona Sprzedawcy poprzez konwersję wierzytelności (ceny udziałów) na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Emitent zobowiązuje się, że podwyższenie jego kapitału zakładowego, aby dokonać rozliczenia ze zdania poprzedniego nastąpi nie później niż w ciągu 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy (w tym okresie Sprzedawca zobowiązuje się nie wszczynać żadnych czynności w celu przymusowego wyegzekwowania zapłaty ceny). Jeżeli ww. podwyższenie kapitału zakładowego nie nastąpi we wskazanym terminie i/lub w tym terminie Strony nie rozliczą ceny, po upływie tego terminu Sprzedawca uprawniony będzie do żądania zapłaty ceny przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia wezwania Emitenta do zapłaty ceny.

Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Strony poddały ewentualne spory związane z Umową pod rozstrzygnięcie Sądów Powszechnych.

Planowana transakcja jest jednym z elementów konsolidacji pionowej grupy URSUS, która wedle założeń powinna odnieść pozytywny rezultat w ramach restrukturyzacji spółek wchodzących w skład grupy, a także zabezpieczyć i ochronić słuszne interesy ich wierzycieli oraz akcjonariuszy, a także samego Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta mieści się w ramach złożonego w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w opinii Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego grupy kapitałowej.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.