×

#Raport bieżący 36/2020

Raport bieżący 36/2020             2020-04-24

Temat:
Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. (Emitent) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2020 r. otrzymał od INVEST – MOT sp. z o.o. (KRS 0000015858) zawiadomienia o zmniejszeniu przez tę spółkę wraz z podmiotami zależnymi ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. w wyniku transakcji zamiany akcji Emitenta dokonanej na podstawie umowy z dnia 22 kwietnia 2020r. zrealizowanej (rozliczonej) przez dom maklerski w dniu 24 kwietnia 2020r.

Zawiadomienie INVEST – MOT sp. z o.o. datowane na dzień 24 kwietnia 2020 r. brzmiało następująco:

„Spółka INVEST – MOT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000015858, kapitał zakładowy 2.001.000 zł, NIP: 524-000-50-05, REGON: 002053265 (dalej INVEST-MOT) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”), będąc jednocześnie podmiotem dominującym wobec POL-MOT Holding S.A. i pośrednio wobec REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. i POL-MOT Auto S.A., niniejszym zawiadamia, że na skutek umowy zamiany zawartej przez INVEST-MOT w dniu 22 kwietnia 2020 r., rozliczonej przez dom maklerski w dniu 24 kwietnia 2020r. poza  rynkiem regulowanym GPW, obniżyła stan posiadanych  akcji URSUS S.A. o 2.000.000 i obecnie posiada (łącznie z podmiotami powiązanymi) 37,31% akcji (tj. 24.106.996 sztuk akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. Na ww. sumę akcji składa się 7 000 akcji posiadanych przez INVEST-MOT, akcje posiadane przez spółkę (zależną) POL-MOT Holding S.A. (16.366.166 sztuk akcji) wraz z REO Sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. (5.618.830 akcji) oraz POL-MOT Auto S.A. (2.115.000 akcji). INVEST-MOT Sp. z o.o. samodzielnie posiada 0,01% akcji (7.000 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.

Przed wyżej opisaną transakcją INVEST-MOT sp. z o.o. posiadał samodzielnie 2.007.000 akcji wraz ze spółką zależną POL-MOT Holding S.A. mającą 16.366.166 akcji oraz pośrednio zależnymi REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA mającą 5.618.830 akcje i POL-MOT Auto S.A. mającą 2.115.000 akcji, tj. łącznie posiadał 40,41% akcji (26.106.966 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.

Spółka INVEST-MOT sp. z o.o. jest spółką dominującą względem spółki POL-MOT Holding S.A. oraz pośrednio (poprzez POL-MOT Holding S.A.) względem spółki REO Sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. oraz POL-MOT Auto S.A. Na skutek powyższych transakcji nie nastąpiło przejście kontroli nad URSUS S.A. bowiem dominujący (pośrednio) akcjonariusz nie uległ zmianie.”

Podsumowując, po dokonanej transakcji:

  1. INVEST-MOT Sp. z o.o. posiada samodzielnie 7.000 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.,
  2. POL-MOT Holding S.A. posiada samodzielnie 16.366.166 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.,
  3. REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA posiada samodzielnie 5.618.830 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.,
  4. POL-MOT Auto S.A. posiada samodzielnie 2.115.000 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.