×

#Raport bieżący 49/2019

Raport Bieżący 49/2019                            (18.06.2019)

Temat:
Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZ

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:
URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza – POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji złożony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w którym akcjonariusz przedstawił projekty uchwał dotyczące następujących punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.:

1.

„7. Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w 2018 roku w skład Komitetu Audytu.”

Do tego punktu porządku obrad, wzorem lat ubiegłych akcjonariusz zaproponował następujące brzmienie uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 29 Statutu Spółki, ustala, iż Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu, za wykonane obowiązki w roku obrotowym 2018, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie po ….. zł netto.  Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia ….. 2019 r.

Jednocześnie wobec faktu, iż Spółka jest w procesie restrukturyzacji, akcjonariusz zaproponował odstąpienie od podejmowania uchwał w tym punkcie porządku obrad.

2.

„9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia liczebności Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji bieżącej wspólnej kadencji (w zw. ze złożoną w dniu 19 marca 2019 r. rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji).”

Wobec złożenia z dniem 24 czerwca 2019 r. rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Stanisława Służałek i mając na uwadze fakt, że po powyższej rezygnacji Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 osób, we wniosku akcjonariusz zaproponował następujące brzmienie uchwały:

Uchwała nr …/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 31 pkt 12 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej wspólnej kadencji działać będzie w składzie pięcioosobowym.

3.

„10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

We wniosku akcjonariusz zaproponował inaczej zredagowaną zmianę § 34 Statutu Spółki, niż podana w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając na względzie zgłoszony wniosek, Zarząd Spółki przedstawia proponowaną przez akcjonariusza zmianę Statutu Spółki:

Dotychczasowy § 34 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % (czterdziestu procent) reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki co do quorum, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2. Jeżeli z powodu niespełnienia wymogu określonego w ust. 1 powyżej, uchwał powziąć nie można, uchwały te mogą być powzięte na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym z porządkiem obrad przewidującym ich powzięcie, bez względu na wysokość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. Jeżeli na pierwszym Walnym Zgromadzeniu lub przed nim złożony był wniosek o głosowanie nad uchwałami o innej treści, niż zaproponowana przez Zarząd w ogłoszeniu, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu można podjąć te uchwały w warunkach o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym również wówczas, gdy Zarząd zwołał kolejne Walne Zgromadzenie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Zarząd może zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej również przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oznaczając w porządku obrad, że chodzi o ponowne podjęcie uchwał, bądź w inny równoważny sposób.”

We wniosku akcjonariusz przedstawił również projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr …/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 9 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu

Spółki:

§ 1.

§ 34 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % (czterdziestu procent) reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki co do quorum, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2. Jeżeli z powodu niespełnienia wymogu określonego w ust. 1 powyżej, uchwał powziąć nie można, uchwały te mogą być powzięte na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym z porządkiem obrad przewidującym ich powzięcie, bez względu na wysokość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. Jeżeli na pierwszym Walnym Zgromadzeniu lub przed nim złożony był wniosek o głosowanie nad uchwałami o innej treści, niż zaproponowana przez Zarząd w ogłoszeniu, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu można podjąć te uchwały w warunkach o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym również wówczas, gdy Zarząd zwołał kolejne Walne Zgromadzenie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Zarząd może zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej również przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oznaczając w porządku obrad, że chodzi o ponowne podjęcie uchwał, bądź w inny równoważny sposób.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ursus.com

Patrz także: raport bieżący nr 35/2019 z 24 maja 2019 roku, raport bieżący nr 36/2019 z 24 maja 2019 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.