×

#Raport bieżący 64/2019

Raport Bieżący 64/2019                                    (27.08.2019)

Tytuł:

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2019 r. Emitent zawarł z Misters Audytor Adviser spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02–520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40 lok. 5, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375656, NIP 521-359-13-29; REGON: 142757598, o kapitale zakładowym wynoszącym 216 000,00 zł, opłaconym w całości, wpisaną Uchwałą nr 4127/59/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 17 maja 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704, umowę o przegląd i badanie sprawozdań finansowych w latach 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 26 pkt 19 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Misters Audytor Adviser spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz za analogiczne okresy w roku 2020, a także do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2019 zgodnie z MSSF oraz za analogiczne okresy w roku 2020.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 5 lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1421) oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Dotychczas Emitent nie korzystał z usług spółki Misters Audytor Adviser spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań URSUS S.A. i Grupy URSUS za lata 2018 i 2017 prowadziła firma audytorska Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.