×

#Raport bieżący 8/2021

Raport bieżący 8/2021             2021-01-21

Temat:
Korespondencja z mBank S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 21 stycznia 2021r. Emitent otrzymał od mBank S.A.  datowany na dzień 15.01.2021 dokument zatytułowany: Oświadczenie Banku stwierdzające wystąpienie podstaw żądania zapłaty wierzytelności w związku z Umową Ramową nr 05/174/11/Z/PX w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności zawartą dnia 24.11.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej jako „Umowa Ramowa”) oraz umowami wykonawczymi, i wezwanie do zapłaty wierzytelności.

Jak wskazano w oświadczeniu, powodem jego złożenia jest brak wypełnienia zobowiązań polegających na obowiązku spłaty wymagalnych wierzytelności Banku, wynikających z ww. Umowy Ramowej oraz zawartych na jej podstawie umów wykonawczych, tj. Umowy o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym nr 02/515/17/Z/VW w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności z dnia 16.11.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami, Umowy nr 02/518/17/D/OE o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności z dnia 16.11.2017 r. oraz Umowy nr 02/516/17/Z/OE o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności z dnia 16.11.2017 r. (dalej łącznie jako „Umowy Kredytowe”).

W oświadczeniu wskazano, że w związku z upływem terminów zapłaty oznaczonych w Umowie Ramowej oraz Umowach Kredytowych, a także brakiem zapłaty, zobowiązania URSUS S.A.  z tytułu ww. kredytów, udzielonych przez bank na podstawie Umowy Ramowej oraz Umów Kredytowych, stały się wymagalne i na dzień 14.01.2021 r. włącznie wynoszą 16 396 542,49 PLN oraz 769 186,67 EUR. W oświadczeniu wskazano również, że Dłużnik jest zobowiązany do zapłaty dalszych stosownych odsetek za opóźnienie od dnia 15.01.2021 r. do dnia zapłaty.

W związku ze złożonym oświadczeniem, mBank S.A. wezwał Emitenta do wykonania obowiązku zapłaty kwot: 16 396 542,49 PLN oraz 769 186,67 EUR, w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania.

Wskazano również, że w związku z brakiem zapłaty określonych w ww. oświadczeniu wierzytelności, mBank S.A. przysługuje prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności Aktowi notarialnemu z dnia 04.06.2018 r. (rep. A. nr 900/18), a następnie Bank może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Emitent odniesie się do otrzymanej korespondencji i podejmie stosowne działania, aby w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym chronić słuszne interesy pracowników, wierzycieli, samego Emitenta oraz jego akcjonariuszy.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.