×

#Raport bieżący nr 57/2021

Zarząd URSUS S.A. w upadłości [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 listopada 2021 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.

Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 listopada 2021 r. w drugim terminie [„NWZ”].

Zarząd Emitenta informuje, że NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, wobec złożonej rezygnacji odstąpiono od podjęcia uchwały ws. odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji a projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte, poza projektowaną uchwałą (projekt uchwały nr 6) ws. odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji.

Jednocześnie Emitent informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 listopada 2021r. rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożył Pan Andrzej Zarajczyk, zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu na Członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji Pana Dariusza Grabowskiego. Po złożonej rezygnacji, powołaniu nowego Członka oraz ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej w nowym składzie, skład Rady Nadzorczej URSUS S.A. w upadłości jest następujący:

Pan Henryk Goryszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Dariusz Grabowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Zbigniew Nita - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Marcin Witkowski - Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonymi oświadczeniami, nowy Członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Ponadto nowo powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do URSUS S.A. w upadłości, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Dariusz Grabowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Informacje o kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Rada Nadzorcza, na posiedzeniu, które odbyło się po NWZ, powołała Pana Dariusza Grabowskiego na członka Komitetu Audytu.

Aktualny skład Komitetu Audytu Emitenta przedstawia się następująco:

Pan Zbigniew Nita – Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pan Dariusz Grabowski – Członek Komitetu Audytu,

Pan Marcin Witkowski – Członek Komitetu Audytu.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.);

- art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 4-5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757 ze zm.).

Życiorys 1

Życiorys 2

Uchwały

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.