×

#Aktualności

30 - 05 - 2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie
na dzień 28 czerwca 2018r. na godz. 11 00 w Lublinie przy ul. Frezerów 7

Działając na podstawie § 19 ust. 1 oraz § 78 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd spółki URSUS S.A. w Lublinie informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 r., na godz. 11.00, w Lublinie przy ul. Frezerów 7.