×

#Aktualności

30 - 08 - 2013

Podsumowanie I półrocza 2013 r.

W I półroczu 2013 r. spółka Ursus SA odnotowała 22 proc. spadek przychodów ze sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. Spadek ten w znacznym stopniu pokrywa się ze spadkiem sprzedaży całego rynku Unii Europejskiej. Natomiast jego przyczyny leżą głównie w zahamowaniu sprzedaży na rynku krajowym, gdyż w omawianym okresie nastąpił 21 proc. wzrost sprzedaży eksportowej. 

W I półroczu 2013 r. spółka Ursus SA odnotowała 22 proc. spadek przychodów ze sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych, w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. Spadek ten w znacznym stopniu pokrywa się ze spadkiem sprzedaży całego rynku Unii Europejskiej. Natomiast jego przyczyny leżą głównie w zahamowaniu sprzedaży na rynku krajowym, gdyż w omawianym okresie nastąpił 21 proc. wzrost sprzedaży eksportowej. 

Strata po I półroczu 2013 r. spowodowana była głównie spadkiem przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym oraz wzrostem kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego  zarządu. Wzrost kosztów sprzedaży spowodowany jest wysokimi kosztami przejętych obowiązków serwisowych i gwarancyjnych dotyczących ciągników objętych serwisem URSUS w związku z zakupem marki. Na koszty sprzedaży istotny wpływ miały także koszty związane z nakładami na promocję marki Ursus na rynkach zagranicznych.

Na wzrost kosztów ogólnego zarządu wpłynął dynamiczny rozwój oddziału w Lublinie w związku z  uruchomieniem procesów związanych z produkcją seryjną pełnej gamy modeli ciągników oraz uruchomieniem produkcji trolejbusów, w szczególności koszty związane z pozyskaniem kadry technicznej, specjalizującej się w konstrukcji ciągników, autobusów i trolejbusów.

Głównymi przyczynami spadku sprzedaży w kraju był przede wszystkim brak dystrybucji dopłat Unijnych oraz drastyczny w porównaniu z rokiem ubiegłym spadek cen skupu płodów rolnych.  Zbliżająca się nowa perspektywa dopłat unijnych na lata 2014-2020 i idące za tym możliwości dopłat do zakupu sprzętu i maszyn rolniczych powstrzymały decyzje inwestycyjne odbiorców na terenie całej UE. W konsekwencji spowodowało to znaczący spadek sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych  również na rynku krajowym. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rolnictwa dotacja ze środków UE o wartości 127 mln EUR zostanie przesunięta na cele programów związanych z modernizacją rolnictwa, z czego według szacunków wartość około 100 mln EUR zostanie przeznaczona na ciągniki i maszyny rolnicze. Kwota ta zostanie rozdzielona na wszystkie województwa oraz przewiduje się, iż będzie ona dotyczyć około 3100 wniosków.

W opinii Zarządu dotychczasowa tendencja w sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych może utrzymać się do końca 2013 roku. Rozliczenie wszystkich złożonych wniosków z dodatkowej wynegocjowanej puli środków unijnych pomiędzy UE i beneficjentami (127 mln EUR) powinno nastąpić do czerwca 2015r. Niestety nikt obecnie nie jest w stanie określić, kiedy środki z nowej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 zostaną faktycznie uruchomione.

Pomimo tych niekorzystnych czynników w pierwszym półroczu 2013 spółce udało się zwiększyć procentowy udział w sprzedaży ciągników rolniczych na rynku polskim w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 1,2 proc. Z szacunków spółki wynika, że wraz z wprowadzeniem do oferty ciągników o mocach poniżej 74 KM i powyżej 110 KM sprzedaż ciągników w kolejnych okresach wzrośnie, zwiększając udział ciągników URSUS w całym rynku sprzedaży.

Jest to tym bardziej realne, że pod koniec I półrocza 2013 r. Spółka wprowadziła na rynek model ciągnika URSUS o mocy 50 KM, który obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Spółka stale pracuje nad odbudową pełnej oferty ciągnikowej URSUS przeznaczonych do sektora rolniczego, komunalnego i leśnego. Do końca roku 2013 zamierza wzbogacić oferowaną na rynku już w roku 2012 gamę ciągników i maszyn rolniczych sygnowaną marką URSUS, o dodatkowe modele o mocy do 150 KM.

Pomimo trudnej sytuacji w branży rolniczej na rynkach zagranicznych Spółka aktywnie działała w zakresie handlu zagranicznego i pozyskiwała efektywne kontakty w szczególności na rynkach skandynawskim, bałkańskim, czeskim oraz holenderskim. Spółka podejmuje także działania zmierzające do odbudowy pozycji marki URSUS na rynkach pozaeuropejskich. Oczekuje się, iż pozytywne rezultaty powyższych działań będą widoczne w kolejnych okresach.

Ponadto w związku z recesją sprzedaży w branży maszyn rolniczych, Zarząd URSUS SA rozpoczął restrukturyzację, której celem jest obniżenie kosztów stałych oraz zwiększenie efektywności wykorzystania majątku Spółki. Jedynymi z głównych elementów działań jest obniżenie kosztów pracowniczych, poprzez konsolidację dwóch oddziałów spółki, dołączenie do grupy zakupowej energii elektrycznej oraz modyfikacja struktury kosztów strategii marketingowo-reklamowej uwzględniająca m.in. ograniczenie kosztów uczestnictwa w imprezach branżowych.

Jak pokazał rynek w I półroczu 2013 cały czas jest niesłabnący popyt na ciągniki Ursus, które jako jedne z niewielu odnotowały w omawianym okresie procentowy wzrost udziału w rynku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.