×

#Aktualności

08 - 11 - 2013

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej URSUS S.A., które odbyło się w dniu 5 listopada 2013r., na wniosek Pana Adama Dobielińskiego motywowany złym stanem zdrowia oraz związanym z tym zamiarem przejścia na emeryturę, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Adama Dobielińskiego z funkcji Prezesa/Członka Zarządu spółki URSUS S.A. z dniem podjęcia uchwały.

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej URSUS S.A., które odbyło się w dniu 5 listopada 2013r., na wniosek Pana Adama Dobielińskiego motywowany złym stanem zdrowia oraz związanym z tym zamiarem przejścia na emeryturę, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Adama Dobielińskiego z funkcji Prezesa/Członka Zarządu spółki URSUS S.A. z dniem podjęcia uchwały.

W związku z powyższą uchwałą, Rada Nadzorcza podjęła kolejną uchwałę, w której powierzyła funkcję Prezesa Zarządu URSUS S.A. dotychczasowemu Wiceprezesowi URSUS S.A., Panu Karolowi Zarajczykowi. Powierzona funkcja została objęta z chwilą podjęcia uchwały. Rada Nadzorcza zadecydowała również, iż Zarząd URSUS S.A. bieżącej, wspólnej kadencji, począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, będzie działał w składzie czteroosobowym.

Po zmianach w składzie Zarządu Emitenta dokonanych przez Radę Nadzorczą w dniu 5 listopada 2013r. skład Zarządu Emitenta od dnia 5 listopada 2013r. przedstawia się następująco:


Prezes Zarządu – Pan Karol Zarajczyk,

Członek Zarządu – Pan Jan Wielgus,

Członek Zarządu – Pan Wojciech Zachorowski,

Członek Zarządu – Pan Tadeusz Ustyniuk.