×

#Regulamin WZA

URSUS Spółka Akcyjna
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA


Przyjęty przez Walne Zgromadzenie POL-MOT Warfama S.A.
Uchwałą nr 22/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.
Zmieniony przez Walne Zgromadzenie POL-MOT Warfama S.A.
Uchwałą nr 4/2010 z dnia 22 stycznia 2010r.
Zmieniony przez Walne Zgromadzenie POL-MOT Warfama S.A.
Uchwałą nr 23/2012 z dnia 30 maja 2012r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.


§ 1

 • 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem URSUS S.A., zwanej dalej Spółką.
 • 2. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.
 • 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
 • 4. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
 • 5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wniesionych pod jego obrady.
 • 6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki – Dobrym Mieście, lub Olsztynie, lub Warszawie.


§ 2

 • 1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
 • 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 • 3. Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą dokumenty akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia (art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych znajduje odpowiednie zastosowanie).
 • 4. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 • 5. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmuje w szczególności prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
 • 6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo i obowiązek uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.
 • 7. Zarząd zapewnia obsługę prawną Walnego Zgromadzenia.


§ 3

 • 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwaną dalej listą uprawnionych, sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
 • 2. Lista uprawnionych powinna zawierać:
  • a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  • b) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę,
  • c) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz ilość przysługujących głosów.
 • 3. Lista uprawnionych winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 • 4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania listy uprawnionych w lokalu Zarządu Spółki.


§ 4

 • 1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie informacji mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań w celu umożliwienia skutecznej weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
 • 2. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
 • 3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 • 4. Pełnomocnik, o którym mowa w § 4 pkt 4 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.


§ 5

 • Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub Wiceprzewodniczący. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Zgromadzenia, otwiera je jedne z pozostałych członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarządu. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 6

 • 1. Każdy akcjonariusz spośród wymienionych na liście uprawnionych ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 • 2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
 • 3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Paragraf 25 ust 2 – 4 Regulaminu znajduje odpowiednie zastosowanie.
 • 4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.


§ 7

 • 1. Osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki sporządzają listę obecności w oparciu o listę uprawnionych.
 • 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
 • 3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  • a) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  • b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
  • c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa,
  • d) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
  • e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
 • 4. Odwołania dotyczące uprawienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • 5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.


§ 8

 • 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  • a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
  • b) udzielanie głosu,
  • c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
  • d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
  • e) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
  • f) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
  • g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
 • 3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
 • 4. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.


§ 9

 • 1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza, w przypadku, gdy istnieje taka potrzeba, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
 • 2. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.


§ 10

 • 1. W przypadku potrzeby jej powołania, Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.
 • 2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. Paragraf 25 ust. 2 – Regulaminu znajduje odpowiednie zastosowanie.
 • 3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 • 4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
 • 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
 • 6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 • 7. Z czynności Komisji Skrutacyjnej sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazane zostają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.


§ 11

 • 1. W przypadku potrzeby jej powołania, Komisja Uchwał w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.
 • 2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów. Paragraf 25 ust 2 – 5 Regulaminu znajduje odpowiednie zastosowanie.
 • 3. Komisja Uchwał wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 • 4. Zadaniem Komisji Uchwał jest przyjmowanie propozycji zmian treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia redagowanie teksu zmian projektów uchwał i przedstawianie go Przewodniczącemu, konsultowanie z notariuszem i/lub obsługą prawną Walnego Zgromadzenia proponowanych zmian do projektów uchwał.


§ 12

 • 1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
 • 2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
 • 4. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych uprawnionych akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
 • 5. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw.


§ 13

 • W przypadku objęcia porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, kandydatem do tej funkcji nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie, funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od Spółki zależnych.


§ 14

 • 1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 • 2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością.
 • 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
 • 4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, mPrzewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców. W takim wypadku akcjonariusz, któremu nie udzielono głosu ma prawo złożenia swojego głosu w dyskusji z podaniem imienia i nazwiska w formie pisemnego oświadczenia z wpisaniem do protokołu.

§ 15

 • 1. Głos można zabrać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
 • 2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki.
 • 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
 • 4. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za bądź przeciwko omawianemu projektowi uchwały.


§ 16

 • 1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
 • 2. Członkowie organów Spółki– każdy w ramach swoich kompetencji – zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania, przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005.183.1538) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005.184.1539), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
 • 3. Zarząd, a także członkowie innych organów Spółki, mogą odmówić odpowiedzi w przypadku, gdy udzielenie określonej informacji mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.


§ 17

 • Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu, względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego.


§ 18

 • 1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
 • 2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.


§ 19

 • Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom.

§ 20

 • 1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
 • 2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
  • a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  • b) zamknięcia listy mówców,
  • c) ograniczenia czasu przemówień,
  • d) sposobu prowadzenia obrad,
  • e) zarządzenia przerwy w obradach,
  • f) kolejności uchwalania wniosków.
 • 3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
 • 4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 • 5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie.


§ 21

 • 1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 50 % reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
 • 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów (to znaczy, że uchwała jest powzięta jeżeli liczba głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statut nie wymagają warunków surowszych.
 • 3. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu.


§ 22

 • 1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałą dotyczącą:
  • a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
  • b) sporów pomiędzy nim a Spółką,
  • c) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki.
 • 2. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej. Postanowienia § 4 pkt 4 i 5 znajdują odpowiednie zastosowanie.


§ 23

 • 1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
 • 2. Głosowanie tajne zarządza się:
  • a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
  • b) nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
  • c) w sprawach osobowych,
  • d) na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.


§ 24

 • 1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły.
 • 2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy, lub też w inny sposób przyjęty przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
 • 3. W przypadku zgłoszenia zmian do treści projektów uchwał Przewodniczący poddaje pod głosowanie najpierw treść uchwały zawierającej zgłoszona zmianę, a następnie jeśli uchwała w tej wersji nie została podjęta , pierwotny tj. nie uwzględniający zgłoszonej zmiany, projekt uchwały.
 • 4. O kolejności głosowania nad zgłoszonymi zmianami do treści uchwał decyduje Przewodniczący w konsultacji z Komisją Uchwał.
 • 5. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawiony, który nie zgadza się z jej przyjęciem, miał możliwość jej zaskarżenia.
 • 6. Przyjęcie projektu uchwały uwzględniającej zgłoszoną zmianę, następuje taką ilością głosów, jaka jest wymagana do przyjęcia uchwały w pierwotnej wersji.
 • 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
 • 8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.


§ 25

 • 1. Zgodnie z porządkiem obrad, przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustala liczbę członków Rady.
 • 2. Kandydatury na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać ustnie do protokołu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawnieni akcjonariusze.
 • 3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
 • 4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.


§ 26

 • 1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółki odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
 • 2. Jeżeli wymaganą większość głosów uzyskała większa liczba kandydatów niż liczba członków Rady ustalona na daną kadencję, w składa rady wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 • 3. Jeżeli wymaganą większą głosów uzyskała mniejsza liczba kandydatów niż ustalona liczba członków Rady (lub, odpowiednio – ilość niezbędna do zachowania ustalonej ilości członków Rady), Przewodniczący zarządza głosowanie nad wnioskiem o ustalenie mniejszej liczby członków Rady, stosowanie do ilości wybranych członków Rady a jeśli jest to niemożliwe z uwagi na minimalny stan osobowy Rady określony postanowieniami Statutu Spółki – wznawia procedury wyboru kolejnych członków Rady w celu powołania niezbędnej ilości jej członków.
 • 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej ilości głosów Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające zgodnie z zasadami określonymi w ust 1 – 3.


§ 27

 • 1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piąta kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.
 • 3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
 • 4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust 2.
 • 5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
 • 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 • 7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki powinien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
 • 8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 • 9. Mandaty w radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust 2, obsadza się w drodze głosowania w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielonymi grupami.


§ 28

 • Walne Zgromadzenie, ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.


§ 29

 • Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 30

 • 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
 • 2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
 • 3. Wypis z protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów.
 • 4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
 • 5. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony przez Spółkę przy pomocy nośników elektronicznych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
 • 6. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.


§ 31

 • Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu spółek handlowych.


§ 32

 • Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż trzy tygodnie przez pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.


§ 33

 • Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki lub przepisami Kodeksu spółek handlowych rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.