×

#Aktualności

04 - 10 - 2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie
na dzień 4 listopada 2019r. na godz. 11 00 w Warszawie przy ul. Rajców 10

Działając na podstawie § 19 ust. 1 oraz § 78 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd spółki URSUS S.A. w Lublinie informuje o zwołaniu na dzień 4 listopada 2019 roku, na godz. 11.00, w Warszawie przy ul. Rajców 10, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Lublinie.