×

#Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe IQ 2018 roku

JEDNOSTKOWE URSUS S.A. SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36,508 43,510
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,936 2,487
Zysk (strata) brutto -2,230 -1,941
Zysk (strata) netto -2,230 -1,740
Aktywa razem 368,365 411,028
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 241,957 305,484
Zobowiązania długoterminowe 37,152 43,611
Zobowiązania krótkoterminowe 204,805 261,873
Kapitał własny 126,408 105,544
Kapitał zakładowy 59,180 59,180
Liczba akcji w tys. szt. 59,180 59,180
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

WYBRANE DANE FINANSOWE 2017

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.

SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA

w tys. zł

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

258 611

277 574

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-1 572

-22 079

Zysk (strata) brutto

-5 195

-27 136

Zysk (strata) netto

-4 266

-24 318

Aktywa razem

376 922

395 644

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

300 039

288 360

Zobowiązania długoterminowe

37 401

44 116

Zobowiązania krótkoterminowe

210 883

244 244

Kapitał własny

128 638

107 284

Kapitał zakładowy

59 180

59 180

Liczba akcji w tys. szt.

59 180

59 180

Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0

Wybrane dane finansowe IIIQ 2017 roku

JEDNOSTKOWE URSUS S.A. SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 220,119 231,384
Zysk na działalności operacyjnej 9,197 6,300
Zysk brutto 7,091 3,374
Zysk netto 6,396 3,297
Aktywa razem 432,152 463,102
Aktywa obrotowe 285,516 304,649
Aktywa trwałe 146,636 158,453
Zapasy 116,079 169,612
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 281,474 316,073
Zobowiązania długoterminowe 46,225 53,334
Zobowiązania krótkoterminowe 235,249 262,739
Kapitał własny 150,678 147,029
Kapitał zakładowy 59,180 59,180

Podstawowe wskaźniki finansowe IIIQ 2017 roku

JEDNOSTKOWE URSUS S.A. SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
Rentowność netto 2.9% 1.4%
Rentowność sprzedaży brutto 3.2% 1.5%
Wskaźnik płynności bieżącej 1.21 1.16
Wskaźnik szybkiej płynności 0.72 0.51
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 65.1% 68.3%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 1.5% 0.7%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.2% 2.2%
Marża EBIT 4.2% 2.7%

Wybrane dane finansowe 2016

JEDNOSTKOWE URSUS S.A.
w tys. zł
SKONSOLIDOWANE GRUPA KAPITAŁOWA
w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 283 603 284 404
Zysk na działalności operacyjnej 3 506 -2 645
Zysk brutto 5 702 16 781
Zysk netto 5 003 17 083
Aktywa razem 439 617 460 826
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 300 039 320 773
Zobowiązania długoterminowe 37 758 33 962
Zobowiązania krótkoterminowe 262 281 286 810
Kapitał własny 139 577 140 054
Kapitał zakładowy 54 180 54 180
Liczba akcji w tys. szt. 54 180 54 180
Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0

Podstawowe wskaźniki finansowe 2016

URSUS S.A. GK URSUS
Rentowność netto 1,8% 6,0%
Rentowność sprzedaży brutto 2,0% 5,9%
Wskaźnik płynności bieżącej 121,9% 118,7%
Wskaźnik szybkiej płynności 73,3% 68,4%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 68,3% 69,6%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 1,1% 3,7%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3,6% 12,2%