×

#Ład korporacyjny

Komitet Audytu w ramach Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Z dniem 22 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu.

Aktualny skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

  1. Pan Zbigniew Nita  – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  2. Pan Dariusz Grabowski  – Członek Komitetu Audytu,
  3. Pan Marcin Witkowski   – Członek Komitetu Audytu.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Komitet Audytu URSUS S.A. w dniu 2 października 2017 r. określił procedury i przyjął politykę wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego jednostki URSUS S.A., zgodne z przepisami ww. Ustawy, a także przyjął politykę świadczenia przez firmę audytorską, podmioty z nią powiązane oraz członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem.

Przyjęta przez Komitet Audytu URSUS S.A. Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego jednostki URSUS S.A. w szczególności zakłada zapewnienie:

  1. monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej;
  2. monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego;
  3. monitorowania prawidłowości wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności badania przeprowadzanego przez firmę audytorską.

W celu realizacji ww. polityki Komitet Audytu przyjął następujące zasady:

  1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
  2. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie Nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania.
  3. Rada Nadzorcza podczas wyboru, a Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji,  kierują się określonymi wytycznymi dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania, m. in. w zakresie jego bezstronności i niezależności, ceną usług, posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi.

Dokumenty korporacyjne

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego