×

#Raport bieżący nr 15/2022

Zarząd URSUS S.A. w upadłości [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r. w drugim terminie [„ZWZ”].

Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu: zatwierdzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. z jej działalności za rok 2021 oraz zatwierdzone Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS S.A. za rok 2021 uwzględniające ujawnienia dla Jednostki Dominującej (za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w upadłości

Sprawozdanie Zarządu z działności Grupy Kapitałowej Ursus S.A. za rok 2021

Sprawozdanie RN Ursus S.A. z działalności w roku 2021