×

#Raport bieżący nr 16/2022

Zarząd URSUS S.A. w upadłości [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. w drugim terminie [„NWZ”] byli:

- POL-MOT HOLDING S.A. w upadłości posiadająca 16.366.166 akcji, z których przysługiwało 16.366.166 głosów, stanowiących 25,33% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 67,89% w trakcie obrad ZWZ;

- REO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INWESTYCJE S.K.A. posiadająca 5.618.830 akcji, z których przysługiwało 5.618.830 głosów, stanowiących 8,70% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 23,31% w trakcie obrad ZWZ;

- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji posiadająca 2.115.000 akcji, z których przysługiwało 2.115.000 głosów, stanowiących 3,27% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 8,77% w trakcie obrad ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 23 czerwca 2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad, natomiast akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 r. w pierwszym terminie były ww. podmioty z takim samym udziałem jak podczas obrad ZWZ w drugim terminie z wyłączeniem POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji, która to spółka wzięła udział tylko w ZWZ w drugim terminie.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).