×

#Raport bieżący nr 12/2022

Zarząd URSUS S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych [„KSH”] oraz § 30 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r., o godz. 10:30, w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie odbędzie się, jeżeli na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie nie będzie wskazanego w § 34 Statutu Spółki kworum.