×

#Raport bieżący nr 24/2022

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej „URSUS” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 października 2022 r. powziął informację o wydaniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały Nr 919/2022  z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta („Uchwała”). W treści § 1 Uchwały Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki URSUS, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLPMWRM00012”, nastąpi z dniem 15 października 2022 r. Ponadto zgodnie z § 2 Uchwały na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki URSUS, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 14 października 2022 r. (włącznie), tracą ważność. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z wycofaniem akcji URSUS z obrotu na rynku regulowanym od dnia 15 października 2022 r. Emitent nie będzie podlegał obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co oznacza zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Paweł Głodek – Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości