×

#Raport bieżący nr 5/2022

Treść raportu:

Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości informuje, iż w dniu 4 maja 2022 roku powziął informację, że postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1217/21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił zażalenie wierzyciela Emitenta wniesione od pkt VI (rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Paweł Głodek – Syndyk masy upadłości