×

#walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016r. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Lublinie:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
  1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2015.
  2. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2015.
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2015.
  4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSYS za rok 2015.
  5. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2015.
  6. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
 6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawowania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2015.
  2. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2015.
  3. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2015.
  4. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2015.
  5. podziału zysku Spółki za rok 2015.
  6. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
  7. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
 7. Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - wykreślenie § 7 a Statutu Spółki dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wobec wykonania ww. podwyższenia w całości.
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Informacje o spółce

Zarząd

Ład korporacyjny

Raporty i informacje finansowe

Walne zebranie akcjonariuszy

Emisje akcji

Kalendarz inwestora

Kontakt