×

#Raport bieżący 43/2020

Raport bieżący 43/2020                                  2020-06-04

Temat:
Informacja nt. wstępnych wyników finansowych URSUS S.A. w restrukturyzacji za 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. [Emitent, Spółka] w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 4 czerwca 2020 roku podjął decyzję o dokonaniu szeregu jednorazowych operacji o charakterze księgowym obejmujących dokonanie odpisów aktualizacyjnych wartość należności i utworzenie rezerw, w związku z czym w tym samym dniu zakończony został proces agregacji wstępnych danych finansowych realizowany na potrzeby sporządzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i w konsekwencji podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za wyżej wymieniony okres.

Wskazane powyżej jednorazowe operacje o charakterze księgowym obciążające wyniki 2019 roku obejmują:

 • odpisy aktualizacyjne w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 23,1 mln zł (w tym odpis aktualizacyjny należności od spółki powiązanej URSUS Dystrybucja sp. z o.o. w restrukturyzacji w wysokości ok. 20,8 mln zł, którego wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe został wyłączony w procesie konsolidacji)
 • odpisy aktualizacyjne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę ok. 2,3 mln zł,
 • ujęcie w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na odsetki od zaległości handlowych oraz finansowych na łączną kwotę 5,4 mln zł,
 • ujęcie w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na karę w kwocie 2,0 mln zł.

Emitent wskazuje, iż wskazane powyżej operacje mają charakter księgowy i wobec trwającego postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływają na zmianę sytuacji płynnościowej Emitenta. 

Mając powyższe na uwadze, Emitent prezentuje jednostkowe wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2019 roku:

 • wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 54,9 mln zł (w tym 14,7 mln zł dotyczy działalności zaniechanej – sprzedanej dywizji w Opalenicy), co oznacza, że były one niższe o 31,9 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 37%,
 • wstępna strata netto wyniosła 74,6 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem – zmniejszenie o 29,7 mln zł (zmniejszenie o około 28%).

Poniżej zaprezentowano skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową Emitenta w 2019 roku:

 • wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 95,6 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 119,0 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 55%,
 • wstępna strata netto wyniosła 87,2 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem – zmniejszenie o 63,5 mln zł (zmniejszenie o około 42%).

Wskazane powyżej poziomy straty netto w 2019 r. między innymi wynikały z poniższych czynników:

 • aktualna sytuacja w branży związana z sytuacją systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych. Kluczowym aspektem, który wpływa na popyt na polskim rynku jest niska realizacja wypłat dopłat do zakupów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niski wolumen sprzedaży w sposób istotny przełożył się na całościowo niższą rentowność produktów, które nie pokrywają obecnie kosztów stałych produkcji;
 • istotne pogorszenie się sytuacji płynnościowej Spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar;
 • spowodowane brakiem niezbędnego poziomu płynności finansowej niepozyskiwanie i nierealizowanie kontraktów na dostawy autobusów.

Emitent informuje, że badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po zakończeniu ich badania przez biegłego rewidenta.

Ostateczne dane finansowe zostaną zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok, które zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2020 roku.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.