×

#Raport bieżący 45/2020

Raport bieżący 45/2020                                  2020-06-15

Temat:
Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej URSUS

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. [Emitent, Spółka] w restrukturyzacji informuje, że w ramach finalizacji prac nad  sprawozdaniami finansowymi za rok 2019, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2020, wykonując zalecenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA związane ze zmianami zachodzącymi na rynkach finansowych w związku z koronawirusem COVID-19, Spółka przeprowadziła analizę i dokonała w dniu dzisiejszym oceny potencjalnego wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej URSUS. Wnioski z analizy potwierdziły, że wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej miały oraz mogą mieć w przyszłości w przypadku utrzymywania się stanu pandemii oraz ograniczeń z nią związanych wpływ również na branżę producentów maszyn i urządzeń rolniczych. W świetle obecnej sytuacji Spółki związanej z restrukturyzacją operacyjną oraz funkcjonowaniem w warunkach ograniczonej i niesatysfakcjonującej wysokości kapitału zewnętrznego rozdzielenie stopnia wpływu koronawirusa COVID-19 od wpływu innych czynników jest jednak niemożliwe.

Wprowadzony w wielu krajach stan pandemii związany z koronawirusem i związane z tym ograniczenia m.in. w zakresie swobodnego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi krajami spowodowały czasowe wstrzymania lub opóźnienia w dostawach poszczególnych komponentów oraz maszyn od dostawców z takich krajów jak m.in. Włochy i Turcja. Powyższe obostrzenia ograniczyły również możliwość swobodnego prowadzenia sprzedaży eksportowej, przy czym faktyczny wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność Grupy Emitenta i jego przyszłe wyniki wobec prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego są trudne do oszacowania na chwilę publikacji niniejszego raportu.

Wprowadzone ograniczenia społeczno-gospodarcze związane z pandemią koronawirusa odnotowano również w działalności prowadzonej na rynku krajowym. Podstawowym kanałem dystrybucji ciągników i maszyn rolniczych jest sprzedaż w ramach funkcjonującej sieci dealerskiej, dlatego obostrzenia wprowadzone na terytorium Polski spowodowały m.in. ograniczone możliwość bezpośredniego kontaktu przedstawicieli handlowych Spółki oraz dealerów z rolnikami, mniejszą frekwencję w punktach sprzedaży maszyn i ciągników, czy też odwołanie wystaw i targów poświęconym branży maszyn rolniczych, na których Spółka corocznie odnotowywała zwiększony popyt na ciągniki i maszyny właśnie po tego typu targach (np. Agrotech Kielce). Wobec powyższego oraz w związku z obserwowanymi utrudnieniami w zakresie zbytu płodów rolnych przez rolników, czy brakiem możliwości zatrudniania pracowników sezonowych z zagranicy, Spółka identyfikuje ryzyko, że inwestycje rolników, polegające na zakupach ciągników i maszyn rolniczych mogą ulec przesunięciu w czasie.

Na początku 2020 r. Spółka podjęła działania niezbędne do możliwie jak największej, przy uwzględnieniu sytuacji Grupy Kapitałowej URSUS produkcji ciągników i maszyn rolniczych, jednakże pojawienie się pandemii koronawirusa COVID-19 wpłynęło na ograniczenie w tym okresie planów produkcyjnych i przesunięcie ich na II połowę 2020 r. Spółka informuje, że produkcja maszyn rolniczych w Dobrym Mieście, po przestoju odbywa się na chwilę obecną normalnie, natomiast wznowienie produkcji w pełnym wymiarze w zakładach w Lublinie planowane jest pod koniec czerwca br. O ile w związku z ograniczeniem restrykcji związanych z pandemią Spółka odczuwa w chwili obecnej poprawę warunków funkcjonowania, to nie można wykluczyć, że utrzymywanie się stanu pandemii oraz powrót ewentualnych obostrzeń może w istotny sposób wpłynąć na możliwość realizacji założonych planów produkcyjnych oraz przebieg restrukturyzacji.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.