×

#Raport bieżący 80/2019

Raport bieżący nr 80/2019

Temat:
Rejestracja zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował wnioskowaną przez Emitenta zmianę w Statucie Spółki uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 30/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Zarejestrowana zmiana dotyczy paragrafu nr 34 Statutu Spółki.

Brzmienie § 34 Statutu Spółki przed zmianą:

„Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”

Brzmienie § 34 zmienionego ww. uchwałą ZWZ i zarejestrowane przez Sąd:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 40 % (czterdziestu procent) reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki co do quorum, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

2. Jeżeli z powodu niespełnienia wymogu określonego w ust. 1 powyżej, uchwał powziąć nie można, uchwały te mogą być powzięte na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym z porządkiem obrad przewidującym ich powzięcie, bez względu na wysokość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. Jeżeli na pierwszym Walnym Zgromadzeniu lub przed nim złożony był wniosek o głosowanie nad uchwałami o innej treści, niż zaproponowana przez Zarząd w ogłoszeniu, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu można podjąć te uchwały w warunkach o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym również wówczas, gdy Zarząd zwołał kolejne Walne Zgromadzenie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Zarząd może zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej również przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oznaczając w porządku obrad, że chodzi o ponowne podjęcie uchwał, bądź w inny równoważny sposób.”
 
W załączeniu Emitent przekazuje aktualną treść jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Ww. rejestracja zmiany Statutu nastąpiła w dniu 29 lipca 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.