×

#Raport bieżący 93/2019

Raport bieżący nr 93/2019                                (07.11.2019)

Temat:
Powołanie nowego Prokurenta Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 24 października  2019 r. została podjęta uchwała o udzieleniu prokury Panu Dawidowi Lahutta. Nowo ustanowiony prokurent uprawniony jest do działania łącznie z Członkiem Zarządu albo z drugim Prokurentem (prokura łączna). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poniżej przedstawiono informacje na temat wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej Pana Dawida Lahutta.

Wykształcenie:

2013 – 2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Ekonomia, uzyskany tytuł magistra

2010 – 2013 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Ekonomia, uzyskany tytuł licencjata

Doświadczenie zawodowe:

VIII 2019 – obecnie - Dyrektor Finansowy w URSUS S.A. w Lublinie

I 2019 – VII 2019 - Kierownik ds. Sprawozdawczości Finansowej w URSUS S.A. w Lublinie

XII 2018 – obecnie - Dyrektor Finansowy w TSD Consulting Sp. z o.o. w Warszawie

IV 2018 – obecnie - Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy w INBUD-FARO S.A. w Lublinie

I 2017 – obecnie - Prezes Zarządu Biura Rachunkowego BRK Libra Sp. z o.o. w Lublinie

II 2016 – obecnie - Wykładowca w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej

II 2016 – obecnie - Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

VII 2015 – I 2017 - Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy w BRK Libra Sp. z o.o. w Lublinie

VII 2013 – VI 2015 - Samodzielny Księgowy w BRK Libra Sp. z o.o. w Lublinie

Informacje dodatkowe:

- biegły sądowy z zakresu księgowości śledczej, analiz finansowych i ekonomicznych, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu, kontroli skarbowej i podatków, wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części, wartości podmiotów gospodarczych, wyznaczania kosztu kapitału przedsiębiorstw i pozyskiwania przez jednostki gospodarcze zewnętrznych źródeł finansowania działalności i rozwoju,

- certyfikowany i dyplomowany księgowy,

- autor ponad 50 artykułów naukowych z zakresu ekonomii i finansów, w tym 3 na Liście A MniSW.

Pan Dawid Lahutta nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec Spółki, ani też nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych oraz nie jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych.

Ponadto Pan Dawid Lahutta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.